אג'נדה 2030

מיגור העוני

שותפות להשגת היעדים

יעד מספר 17: שותפות להשגת היעדים

חיזוק יכולות ההעברה של משאבים מקומיים

יעד זה נוגע לשיתופי פעולה להשגת היעדים הוא יעד המורכב מכמה תחומים: מימון, טכנולוגיה, בניית יכולת, מסחר, נושאים מערכתיים, שותפות בין בעלי עניין ומידע פיקוח ואחריות.

 

המטרות ליעד זה עד שנת 2030:

מימון

17.1 חיזוק יכולות ההעברה של משאבים מקומיים, לרבות באמצעות תמיכה בינלאומית למדינות מתפתחות, על מנת לשפר את היכולת המקומית לאיסוף מיסים והכנסות אחרות.

17.2 מדינות מפותחות יישמו באופן מלא את ההתחייבויות הרשמיות שנתנו לסיוע בפיתוח, לרבות ההתחייבויות של מדינות מפותחות רבות להשגת יעד של 0.7 אחוזים של ODA/GNI (סיוע פיתוח רשמי / ההכנה הלאומית של התורם) למדינות מתפתחות ו-0.15 עד 0.20 אחוזים של ODA/GNI למדינות הכי פחות מפותחות; אנו מעודדים את ספקי ה-ODA לשקול קביעת מטרה לספק לכל הפחות 0.20 אחוזים של ODA/GNI למדינות הכי פחות מפותחות.

17.3 העברת מקורות כספיים נוספים למדינות מתפתחות ממקורות מגוונים.

17.4 סיוע למדינות מתפתחות בעמידה בחובות הקיימות לאורך זמן באמצעות מדיניות מתואמת במטרה לקדם מימון חובות, הקלה בחובות וארגון מחדש של חובות, לפי המתאים, ולהידרש לחובות החיצוניים של מדינות מאוד עניות להקטנת מצוקת החובות שלהן.

17.5 אימוץ ויישום של משטרים לקידום השקעות עבור המדינות הכי פחות מפותחות.

טכנולוגיה

17.6 חיזוק הצפון-דרום, דרום-דרום והמשולש האזורי סביב שיתוף פעולה בינלאומי וגישה למדע, טכנולוגיה וחדשנות והעמקת שיתוף הידע בתנאים מוסכמים בצורה הדדית כולל באמצעות תיאום משותף בין מנגנונים קיימים, במיוחד ברמת האומות המאוחדות, ובאמצעות מנגנון עולמי לסיוע טכנולוגי.

17.7 קידום ההתפתחות, המעבר, ההפצה והפיזור של טכנולוגיות טובות לסביבה למדינות מתפתחות בתנאים עדיפים, ובכלל זה בתנאים מועדפים ובהלוואות, כפי שיוסכם בצורה הדדית.

17.8 להפעיל את הבנק המדעי והטכנולוגי, מנגנונים לבניית יכולות טכנולוגית וחדשנות, עבור המדינות הכי פחות מפותחות עד לשנת 2017 וחיזוק השימוש בטכנולוגיות מאפשרות, במיוחד בטכנולוגיות מידע ותקשורת.

בניית יכולות

17.9 העצמת התמיכה הבינלאומית ליישום בניית יכולות יעילים בהתאם למטרות שנקבעו במדינות מתפתחות על מנת לסייע ליישום התוכניות הלאומיות בנושא מטרות פיתוח בר קיימא, ובכלל זה באמצעות שיתוף פעולה בין הצפון-לדרום, הדרום-לדרום והמשולש.

מסחר

17.10 קידום מערכת מסחר רב צדדית, עולמית, מבוססת על חוקים, פתוחה, שאינה מפלה ושוויונית, תחת ארגון הסחר העולמי (WTO), באמצעות עריכת משא ומתן תחת אג’נדת הפיתוח של דוחא.

17.11 הגדלה משמעותית של הייצוא ממדינות מתפתחות, בדגש על הכפלת חלקן של המדינות הכי פחות מפותחות בייצוא העולמי, עד לשנת 2020.

17.12 יישום גישה נטולת מסים ונטולת מכסים לשווקים במדינות הכי פחות מפותחות, על בסיס מתמשך, בהתאם להחלטת ארגון הסחר העולמי. זאת על ידי הבטחה כי חוקי המקור המועדפים חלים על ייבוא מהמדינות הכי פחות מפותחות ושהינם שקופים ופשוטים, ותורמים ליצירת גישה לשווקים.

 

נושאים מערכתיים

קוהרנטיות של המדיניות והמוסדות

17.13 חיזוק היציבות המקרו-כלכלית העולמית, כולל דרך תיאום ולכידות המדיניות.

 

17.14 חיזוק לכידות המדיניות לפיתוח בר קיימא.

 

17.15 לכבד את מרווח המדיניות והמנהיגות של כל מדינה על מנת ליצור ולהטמיע מדיניות למיגור העוני ופיתוח בר קיימא.

שותפות בין בעלי עניין רבים

17.16 חיזוק השותפות העולמית לפיתוח בר קיימא, המושלמת על ידי שותפויות בין בעלי עניין רבים המעבירים וחולקים מידע, מומחיות, טכנולוגיות ומשאבים כספיים, על מנת לתמוך בהישגים של מטרות הפיתוח בר הקיימא בכל המדינות, ובמיוחד במדינות מתפתחות.

17.17 עידוד וקידום שותפויות יעילות של הציבור, המגזר הציבורי-פרטי והחברה האזרחית, המבוססות על מומחיות ואסטרטגיות של שותפויות.

מידע, פיקוח ואחריות

17.18 עד לשנת 2020, הגברת הסיוע לכושר היכולות של מדינות מתפתחות, כולל המדינות הכי פחות מפותחות ומדינות איים קטנים מתפתחות, על מנת להגדיל באופן משמעותי את הזמינות של מידע באיכות גבוהה, אמין ובזמן, המחולקים על פי הכנסה, מין, גיל, גזע, אתניות, סטאטוס הגירה, לקויות, מיקום גיאוגרפי ומאפיינים רלוונטיים אחרים בהקשר הלאומי.

17.19 עד לשנת 2030, הקמת יוזמות לפיתוח אמצעים להתקדמות בפיתוח בר קיימא אשר יחליף מוצרים מקומיים, ויתמוך בכושר היכולת הסטטיסטית במדינות המתפתחות.

הטקסט באדיבות אתר SDG Israel