דוחות, ניירות עמדה ומחקרים

התמודדות עם שינוי אקלים לאור יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא – הונח על שולחנה של הוועדה לענייני הצעירים, 2023

מנגנונים למעורבות ארגוני חברה אזרחית ביישום יעדי פיתוח בר קיימא – סקירה השוואתית 2022

דו"ח יעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא בראי הקורונה

מכתב הפצה לחברי כנסת 2021

נייר עמדה שהוגש לוועדה לשוויון מגדרי בכנסת 2017